deutschenglishromontsch
 
Casa en clavau

Nova veta per in vegl clavau a miez il vitg! La casa el clavau ei in baghetg niev, ch’ei vegnius realisaus cumpleinamein dalla Maurus Cathomas SA (planisaziun, direcziun da construcziun, realisaziun). Per la patruna eis ei stau fetg impurtont, ch’ei vegni midau schi pauc sco pusseivel vid la substanza existenta. Igl ei sulettamein vegniu allontanau quella tocca ch’era propi necessaria. Il baghetg niev stat sapientivamein en contrast cul vegl clavau. Ina gronda part dil material ch’ei vegnius baghegiaus ora ei vegnius reutilisaus. Igl iral ei per exempel vegnius reutilisaus sco scala. L’elecziun dils materials ei inspirada dils materials duvrai antruras.